منوهای مخفی در استارمکس 5000
menu----------tools-------------information-------11111


menu----------tools-------------information-------55555


menu----------tools-------------information-------66666


menu----------tools-------------information-------77777


menu----------tools-------------information-------99999