مبلغ 199 هزار تومان با شماره پیگیری 130256 برای اکانت سه ساله سیسیکم واریز شد