175 هزار ترمان با شماره پیگیری 845127 برای اکانت یکساله فوراور واریز کردم و رسیور اسکار x300 با شماره سریال 178459358748