ملي*پوش دوي 1500 متر کشورمان در بازي*هاي آسيايي نوجوانان به مدال نقره دست يافت.
00029956

مرحله فينال دوي 1500 متر پسران بازي هاي آسيايي نوجوانان عصر امروز برگزار شد که در اين ماده تيم کشورمان دو نماينده داشت که عطا اسدي با طي کردن اين مسافت در 4 دقيقه و 5 ثانيه و 9 صدم ثانيه به ميدان نقره دست يافت.

به گزارش فارس، ايمان طالبي ديگر نماينده کشورمان با ثبت زمان 4 دقيقه و 24 ثانيه و 68 صدم ثانيه در مکان دهم ايستاد.

کاروان کشورمان پيش از يک مدال برنز و نقره را کسب کرده بود.