آموزش دادن کد دستی یه رسیور starmax 5000

وارد منوی system setup شده بعد قسمت A/Voutputsettings در منوی باز شده 4 بار عدد صفر را می زنید تا دکمه قرمز نمایان شود بعد دکمه قرمز را می زنیدتا وارد قسمت کدها شوید حال در این بخش می توانید کدی رو ویراش و یا اضاف کنید