آموزش ویرایش یک فرکانس در استارمکس 5000


برای ویرایش یک فرکانس :منو


نصب


جستجوی دستی


اوکی


دکمه اینفو روی کنترل


دکمه قرمز روی کنترل


وارد کردن پارامتر مورد نظرتون


ذخیره