آموزش آپگرید استار مکس 5000 اچدی از طریق لودر شركتي و لودر مخصوص
..............

آموزش با لودر رسمي
كه پايين پيوست ميباشدابتدا رسیور رو از پشت خاموش کنید

کابل R232رو به رسیور و pc
متصل کنید

لودر STB linkرو اجرا و گزینهBrowse رو زده و نرم افزار جديد رو انتخاب کنید وبعد بر روی گزینهnextکلیک کنید دکمه پشت رسیور رو بزنید صبر کنید تا مرحله اول به پایان برسد بعد دوباره گزینهnextرو بزنید وتا پایان مراحل صبر کنید بعد از بالا امدن رسیور میتوانید اخرین نرم افزار روي رسیور شما ميباشد