شبکه آی فیلم از فرکانس 11324 ماهواره یوتلست 7 درجه شرقی قطع شد
szc