خبری خوب برای کلیه استفاده کنندگان اکانت جیشیر در ایران 100 روز هدیه به کلیه اکانتها شرکت gshare اضافه شد
تمامی دوستانی که اکانتشان مرداد93 به بعد به اتمام میرسید 100 روز هدیه به اکانت های که خریداری کرده اند اضافه گردید

به این صورت که اکانت یک ساله 50 روز واکانت دوساله 80 وسه ساله 100 روز

هدیه به مشترکین سایت WWW.GSHARE.IR
مبارک همه دوستان جیشیر باز بشهتمامی دوستانی هم که اکانت جدید خریداری بکنند این هدایا رو دریافت میکنند
attachmentphpattachmentid62907ampd1408646282