به گفته مسولان کمپانی از سال 2014 کارت های جدید تولید نمیشود و فقط این کانالها با ریسیور مخصوص که رونمایی شده و همچنین با پروتکول G-SHARE چون که تا سال 2020 این شرکت با کمپانی الجزیر قطر قرارداد دارد باز میشوند