شبکه موسیقی Trace TV در فرکانس جدید ماهواره هاتبرد روی ایر رفت . این شبکه با شیرینگ قابل دریافت است
JFc
Trace TV
Hotbird 13.0E
DVB-S2 10719 V 27500 3/4