» بمب خبری برای اولین بار عیدی gshare.ir باز شدن پکیج نوا روی اکانت GSHARE.ir
آخرین نویسنده: kamyar-w | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | ارسال شده در انجمن: اطلاعیه های شرکت GSHARE.ir | بازدید ها: 2735 | پاسخ ها: 76
» تصاویری از قدرت اکانت Gshare.IR باز کردن پکیجهایBis TV ,Orange France ,CanalSat ,Orange در ماهواره هاتبرد و و استرا 19 درجه
آخرین نویسنده: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: لیست به روز کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 4232 | پاسخ ها: 233
» برای اولین بار در ایران تصویری و اختصاصی قدرت اکانت جیشیرGSHARE.IR در پکیج NC+و Nova وCYFRA در ماهواره هاتبرد
آخرین نویسنده: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: لیست به روز کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 4144 | پاسخ ها: 263
» بمب خبری: برای اولین بار در ایران پکیج vod به صورت فول 150-168 روی اکانت GSHARE.IR بازگشایی شد
آخرین نویسنده: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: لیست به روز کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 4265 | پاسخ ها: 232
» تصاویری از قدرت اکانت Gshare.IR باز کردن پکیجهای France فرانسه در ماهواره هاتبرد
آخرین نویسنده: www.gshare.ir | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: لیست به روز کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 3150 | پاسخ ها: 141
» خرید سی سی کم اختصاصصی انجمنmykasra
آخرین نویسنده: ebi-a | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | ارسال شده در انجمن: خرید سیسیکم | بازدید ها: 889 | پاسخ ها: 53
» معرفی برنامه های شبکه face 1 در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 1802 | پاسخ ها: 217
» اعلام برنامه شبکه tanin tv در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 353 | پاسخ ها: 49
» اعلام برنامه شبکه های cama clawod , movie , serie در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 1530 | پاسخ ها: 161
» اعلام برنامه شبکه NatGeoFarsi در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 591 | پاسخ ها: 91
» اعلام برنامه شبکه 4u در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 1822 | پاسخ ها: 134
» معرفی برنامه های شبکه pars در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 1779 | پاسخ ها: 235
» اعلام برنامه شبکه اندیشه در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 5046 | پاسخ ها: 468
» مای کسری : اعلام برنامه شبکه royal time در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 8896 | پاسخ ها: 649
» مای کسری : اعلام برنامه شبکه sat7pars در این تایپیک
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 6416 | پاسخ ها: 525
» مای کسری : معرفی و اخبار برنامه های شبکه manoto 1
آخرین نویسنده: kasranews | شروع کننده موضوع: kasranews | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه کانالهای ماهواره | بازدید ها: 7766 | پاسخ ها: 664
» اعلام برنامه های پکیج sky در ماهواره astra 19(اختصاصی برای مشترکین gshare.ir )
آخرین نویسنده: barcelona44 | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 4121 | پاسخ ها: 253
» اعلام برنامه های پکیج SKY در ماهواره Hotbird(اختصاصی برای مشترکین GSHARE.IR )
آخرین نویسنده: barcelona44 | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 2830 | پاسخ ها: 159
» اعلام برنامه های پکیجهای CYFRAو POLSAT در ماهواره Hotbird (اختصاصی برای مشترکین GSHARE.IR )
آخرین نویسنده: barcelona44 | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 14232 | پاسخ ها: 737
» اعلام برنامه های پکیج yes در ماهواره amos (اختصاصی برای مشترکین gshare.ir )
آخرین نویسنده: barcelona44 | شروع کننده موضوع: gshare.ir | ارسال شده در انجمن: اعلام برنامه روزانه برنامه های کانالهای سایت WWW.GSHARE.IR | بازدید ها: 9937 | پاسخ ها: 740
بارگذاری مجدد \ سریعتر \ کندتر \ توقف \ برعکس