PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : DUOSAT 1. نرم افزار رسیور duosat مدل freesatelital hd duo s3 net به تاريخ:07-12-2014
 2. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل phantom ultra-3 ورژن: V6.8 به تاريخ:07-12-2014
 3. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل Spider_HD ورژن: V3_3 به تاريخ:07-12-2014
 4. نرم افزار رسیور duosat مدل spider_nano ورژن: V5_5 به تاريخ:07-12-2014
 5. نرم افزار رسیور duosat مدل twist hd ورژن: 2.2به تاريخ:07-12-2014
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ troy generation ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 7. نرم افزار رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade hd dual core ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ trend hd ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ trend hd maxx ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade nano hd ورژن v4.87 به تاریخ 2015/05/25
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade micro hd ورژن v4.87 به تاریخ 2015/05/25
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade troy hd ورژن v1.67 به تاریخ 2015/05/25
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade hd ورژن v3.4 به تاریخ 2015/05/25
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade one nano ورژن v2.4 به تاریخ 2015/05/25
 15. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل Spider_HD ورژن: V6.0 به تاريخ20150522
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ Prodigy_HD_Nano ورژن v8_1 به تاریخ 2015/07/05
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ Prodigy_HD_ ورژن v8_1 به تاریخ 2015/07/05
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_TrendHD_ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_TrendMaxx_ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_Blade_HD_DualCore_ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_TroyG_HD_ _ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_Troy _HD_ _ ورژن _V172 به تاریخ 2015/07/05
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_BLACK_SERIES_ _ ورژن _V144 به تاریخ 2015/07/05
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_BLADE_HD_NANO_ _ ورژن __V4.92 به تاریخ 2015/07/05
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_BLADE_HD_MICRO ورژن __V4.92 به تاریخ 2015/07/05
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat Twist ورژن _V3.4 به تاریخ 2015/07/05
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat BladeHD_ ورژن _V3.52 به تاریخ 2015/07/05
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل Blade_HD_DualCore_ ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TrendMaxx ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TroyG ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TrendHD ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE_HD_MICRO ورژن v4.94 به تاریخ 2015/07/13
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE_HD ورژن v3.54 به تاریخ 2015/07/13
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE_HD_BLACK_SERIES ورژن v1.46 به تاریخ 2015/07/13
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TROY_ ورژن V1.74 به تاریخ 2015/07/13
 36. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل Prodigy_HD ورژن .8.7به تاریخ 2015.07.31
 37. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل Twist ورژن .4.0به تاریخ 2015.07.31
 38. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل Prodigy_HD_Nano ورژن .8.7به تاریخ 2015.07.31
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TROY HD ورژن V1.80 به تاریخ 21082015
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TROY HD GENERATION ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TREND MAXX HD ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TREND HD ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 43. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD DUAL CORE ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT ONE ورژنV4.4.5 به تاریخ 21082015
 45. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT ONE NANO ورژن V2.6.5 به تاریخ 21082015
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD ورژن V3.59 به تاریخ 21082015
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD NANO ورژنV4.99به تاریخ 21082015
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD MICROO ورژنV4.99به تاریخ 21082015
 49. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT HD BLACK SERIES HD ورژنV1.51به تاریخ 21082015
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD DUAL CORE ورژنV1.39به تاریخ 21082015
 51. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Twist_ ورژنv4_2 به تاریخ 25082015
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TroyG__ ورژنV140 به تاریخ 25082015
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Troy __ ورژنV1.81 به تاریخ 25082015
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TrendMaxx __ ورژن_V140 به تاریخ 25082015
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TrendHD __ ورژن_V140 به تاریخ 25082015
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Prodigy_HD_ __ ورژن_v8_9 به تاریخ 25082015
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Prodigy_HD_Nano_ ورژن_v8_9 به تاریخ 25082015
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BladeHD__ ورژنV360 به تاریخ 25082015
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE_HD_NANO.__ ورژن_V5.00 به تاریخ 25082015
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE_HD_MICRO.__ ورژن_V5.00 به تاریخ 25082015
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Blade_HD_DualCore_.__ ورژن_V140 به تاریخ 25082015
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLACK_SERIES_.__ ورژن__V1.52 به تاریخ 25082015
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TWIST HD ورژنV4.4 به تاریخ 2015.09.06
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT PRODIGY HD ورژنV8.8 به تاریخ 2015.09.06
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT PRODIGY HD NANO ورژنV8.8 به تاریخ 2015.09.06
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD BLACK SERIES HD ورژنV1.5.3 به تاریخ 2015.09.08
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD DUAL CORE ورژنV1.42 به تاریخ 2015.09.08
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD MICRO ورژن V5.01 به تاریخ 2015.09.08
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD NANO ورژن V5.01 به تاریخ 2015.09.08
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD ورژن V3.62 به تاریخ 2015.09.08
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TREND HD ورژن V1.42 به تاریخ 2015.09.08
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TREND MAXX HD ورژن V1.42 به تاریخ 2015.09.08
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TROY HD GENERATION ورژن V1.42 به تاریخ 2015.09.08
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TROY HD ورژن V1.82 به تاریخ 2015.09.08
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل ONE SD ورژن V4.4.6 به تاریخ 2015.09.09
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل ONE NANO ورژن V2.6.6 به تاریخ 2015.09.09
 77. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat twist hd - ورژنv4.6 به تاریخ 19092015
 78. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat troy hd generation - ورژن1.4.4 به تاریخ 19092015
 79. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat trend maxx hd - ورژن1.4.4 به تاریخ 19092015
 80. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat trend hd - ورژن1.4.4 به تاریخ 19092015
 81. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy hd- ورژن v9.0 به تاریخ 19092015
 82. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy nano- ورژن v9.0 به تاریخ 19092015d
 83. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat blade hd dual core - ورژن 1.4.4 به تاریخ 19092015d
 84. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy nano- ورژن v9.1 به تاریخ 24092015d
 85. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BladeHD_ ورژن V363 به تاریخ 24092015
 86. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy ورژن v9.1 به تاریخ 24092015
 87. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Blade_HD_DualCore ورژن V145 به تاریخ 24092015
 88. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLACK_SERIES_ ورژن V1.54 به تاریخ 24092015
 89. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLADE_HD_MICRO__ ورژنV5.02 به تاریخ 24092015
 90. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLADE_HD_NANO__ ورژنV5.02 به تاریخ 24092015
 91. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TroyG___ ورژنV145 به تاریخ 24092015
 92. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendHD___ ورژنV145 به تاریخ 24092015
 93. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendMaxx___ ورژنV145 به تاریخ 24092015
 94. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TROY____ ورژنV1.83به تاریخ 24092015
 95. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BladeHD_ _ ورژنV365به تاریخ 2015.10.01
 96. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Blade_HD_DualCore__ _ ورژنV146به تاریخ 2015.10.01
 97. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLACK_SERIES_ ورژنV1.55به تاریخ 2015.10.01
 98. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosatBLADE_HD_MICRO_ ورژن_V5.03به تاریخ 2015.10.01
 99. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Prodigy_HD_Nano__ ورژن_v9_2 به تاریخ 2015.10.01
 100. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendHD__ ورژن__V146 به تاریخ 2015.10.01
 101. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendMaxx___ ورژن__V146 به تاریخ 2015.10.01
 102. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TROY____ ورژن_V1.84 به تاریخ 2015.10.01
 103. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Twist_ ورژن_v4_7 به تاریخ 2015.10.01
 104. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLADE_HD_NANO_ ورژن_V5.03 به تاریخ 2015.10.01
 105. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Prodigy_HD__ ورژن__v9_2 به تاریخ 2015.10.01
 106. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل one ورژن v4.4.8به تاریخ 20/11/2015
 107. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل one nano ورژنv2.68به تاریخ 20/11/2015
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل troy hd ورژنv1.87به تاریخ 20/11/2015
 109. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل troy hd generation ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 110. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلtrend maxx hd ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلtrend hd ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD DUAL CORE ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD NANO ورژنV5.05به تاریخ 20/11/2015
 114. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD MICRO ورژنV5.05به تاریخ 20/11/2015
 115. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD BLACK SERIES ورژنV1.57به تاریخ 20/11/2015
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD ورژن V3.67به تاریخ 20/11/2015
 117. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_HD_Nano ورژن V9.5به تاریخ 24/11/2015
 118. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_HD ورژن V9.5به تاریخ 24/11/2015
 119. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTwist ورژن V5.1به تاریخ 24/11/2015
 120. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTwist ورژن V5.2به تاریخ 2016.01.08
 121. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTroyG ورژن V1.49به تاریخ 2016.01.08
 122. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTroy ورژن V1.88به تاریخ 2016.01.08
 123. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTrendMaxx ورژن V1.49به تاریخ 2016.01.08
 124. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTrendhd ورژن V1.49به تاریخ 2016.01.08
 125. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_HD ورژن V6.9به تاریخ 2016.01.08
 126. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_Hd nano ورژن V6.9به تاریخ 2016.01.08
 127. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE_HD ورژن V3.6.8به تاریخ 2016.01.08
 128. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE_HD NANO ورژن V50.6به تاریخ 2016.01.08
 129. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE_HD MICRO ورژن V50.6به تاریخ 2016.01.08
 130. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLACK_SERIES ورژن V1.5.8به تاریخ 2016.01.08
 131. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلONE NANO ورژنV2.7.0به تاریخ 2016.01.18
 132. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلONE SD ورژنV45.0به تاریخ 2016.01.18
 133. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBLACK_SERIES ورژنV1.59به تاریخ 2016.02.05
 134. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBLADE_HD_MICRO ورژنV5.07به تاریخ 2016.02.05
 135. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBLADE_HD_NANO ورژنV5.07به تاریخ 2016.02.05
 136. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTROY ورژنV1.89به تاریخ 2016.02.05
 137. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTROYG ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 138. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTrendMaxx ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 139. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTrendHD ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 140. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBlade_HD_DualCore ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 141. نرم افزار جدید رسیور duosat-play-stream-v1.4 تاریخ:2016.10.30
 142. نرم افزار جدید رسیور duosat-blade-hd-dual-core-v156 تاریخ:2016.10.30
 143. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-hd-v156 تاریخ:2016.10.30
 144. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-maxx-v156 تاریخ:2016.10.30
 145. نرم افزار جدید رسیور duosat-troy-generation-hd-v156 تاریخ:2016.10.30
 146. نرم افزار جدید رسیور duosat-one-nano-hd-v1.8به تاریخ 05/11/2016
 147. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-Prodigy_HD_v10_3به تاریخ 05/11/2016
 148. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-Twist_v5_9به تاریخ 05/11/2016
 149. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-Prodigy_HD_Nano_v10_3به تاریخ 05/11/2016
 150. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-TroyS_V111به تاریخ 05/11/2016
 151. نرم افزار جدید رسیور duosat-troy-s-hd-v112به تاریخ 10/11/2016
 152. نرم افزار جدید رسیور duosat-wave-hd-v112به تاریخ 10/11/2016
 153. نرم افزار جدید رسیور duosat-blade-hd-dual-core-v157 تاریخ:2016.11.24
 154. نرم افزار جدید رسیور duosat-troy-generation-hd-v157 تاریخ:2016.11.24
 155. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-maxx-v157 تاریخ:2016.11.24
 156. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-hd-v157 تاریخ:2016.11.24
 157. نرم افزار جدید رسیور duosat blade hd dual core v1.59به تاریخ 25/02/2017
 158. نرم افزار جدید رسیور duosat troy hd generation v1.59به تاریخ 25/02/2017
 159. نرم افزار جدید رسیور duosat trend maxx hd v1.59به تاریخ 25/02/2017
 160. نرم افزار جدید رسیور duosat trend hd v1.59به تاریخ 25/02/2017
 161. نرم افزار جدید رسیور duosat-TROY-S-HD-V112به تاریخ 2017/04/05
 162. نرم افزار جدید رسیور duosat-WAVE-HD-V112به تاریخ 2017/04/05
 163. نرم افزار جدید رسیور duosat-PRODIGY-HD-MM-V10.3به تاریخ 2017/04/05
 164. نرم افزار جدید رسیور duosat-TWIST-HD-V5.9به تاریخ 2017/04/05
 165. نرم افزار جدید رسیور duosat-PLAY-STREAM-V1.5به تاریخ 2017/04/05
 166. نرم افزار جدید رسیور duosat-ONE-NANO-HD-V1.09به تاریخ 2017/04/05
 167. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-BLACK-SERIES-V163به تاریخ 2017/04/05
 168. نرم افزار جدید رسیور duosat-ONE-V4.55 به تاریخ 2017/05/05
 169. نرم افزار جدید رسیور duosat-ONE-NANO-V275 به تاریخ 2017/05/05
 170. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-ANTIGO-V374 به تاریخ 2017/05/05
 171. نرم افزار جدید رسیور duosat-TROY-HD-V196 به تاریخ 2017/05/05
 172. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-NANO-V514 به تاریخ 2017/05/05
 173. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-MICRO-V514 به تاریخ 2017/05/05
 174. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-BLACK-SERIES-V166 به تاریخ 2017/05/05
 175. نرم افزار جدید رسیور duosat-TREND-MAXX-V161 به تاریخ 2017/05/05
 176. نرم افزار جدید رسیور duosat-WAVE-HD-V115 به تاریخ 2017/05/05
 177. نرم افزار جدید رسیور duosat-TROY-S-HD-V115 به تاریخ 2017/05/05
 178. نرم افزار جدید رسیور duosat-TROY-GENERATION-HD-V115 به تاریخ 2017/05/05
 179. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-DUAL-CORE-V161 به تاریخ 2017/05/05
 180. نرم افزار جدید رسیور duosat-TREND-HD-V115 به تاریخ 2017/05/05
 181. نرم افزار جدید رسیور duosat-TWIST-HD-V6.1 به تاریخ 2017/05/05
 182. نرم افزار جدید رسیور duosat-PRODIGY-HD-MM-V10.5 به تاریخ 2017/05/05
 183. نرم افزار جدید رسیور duosat-PRODIGY-NANO-HD-V10.5 به تاریخ 2017/05/05
 184. نرم افزار جدید رسیور duosat-ONE-NANO-HD-V2.1 به تاریخ 2017/05/05
 185. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT TROY S به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.20
 186. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT BLADE HD BLACK SERIES به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.69
 187. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT WAVE HD به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.20
 188. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT BLADE HD DUAL CORE به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.67
 189. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT BLADE HD MICRO به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v5.17
 190. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT BLADE HD NANO به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v5.17
 191. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT TROY HD به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.99
 192. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT TREND HD به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.67
 193. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT TREND MAXX HD به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.67
 194. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT TROY HD GENERATION به تاریخ 2017.06.09 ورژن: v1.67
 195. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل DuoSat Twist Hd ورژن V.6.7به تاریخ 1/8/2017
 196. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل DUOSAT BLADE HD ورژن v176به تاریخ 18/8/2017
 197. نرم افزار جدید رسیور duosatمدل duosat one v458 به تاریخ 21/8/2017
 198. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل DUOSAT ONE NANO sd V278 به تاریخ 21/8/2017
 199. نرم افزار جدید رسیور duosatمدل blade hd black series v1.71 به تاریخ 24/8/2017
 200. نرم افزار جدید رسیور duosatمدل blade hd micro v5.17 به تاریخ 24/8/2017
 201. نرم افزار جدید رسیور duosatمدل blade hd nano v5.19 به تاریخ 24/8/2017
 202. نرم افزار جدید رسیور duosatمدل troy hd v2.01 به تاریخ 24/8/2017
 203. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل NextUHD ورژن v1.1.30 به تاریخ 30/11/2017
 204. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل NextUHD ورژن v1.1.29B به تاریخ 30/11/2017
 205. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل One SD ورژن V4.60 به تاریخ 30/11/2017
 206. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل One Nano HD ورژن V2.80 به تاریخ 30/11/2017
 207. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل One HD ورژن V4.60 به تاریخ 30/11/2017
 208. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy HD Limited ورژن v1_4 به تاریخ 30/11/2017
 209. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy HD Nano ورژن v11_5 به تاریخ 30/11/2017
 210. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy HD ورژن v11_5 به تاریخ 30/11/2017
 211. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Twist HD ورژن v7_2 به تاریخ 30/11/2017
 212. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل play HD ورژن v2_0 به تاریخ 30/11/2017
 213. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل One Nano HD ورژن V3_7 به تاریخ 30/11/2017
 214. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Troy S HD ورژن V129 به تاریخ 30/11/2017
 215. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Twist HD ورژن v7_2 به تاریخ 30/11/2017
 216. نرم افزار جدید رسیور duosat مدل troy hd generation ورژن v177 به تاریخ 30/11/2017
 217. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Trend HD maxx ورژن V177 به تاریخ 30/11/2017
 218. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Trend HD ورژن V177 به تاریخ 30/11/2017
 219. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Blade HD dual core ورژن V177 به تاریخ 30/11/2017
 220. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy HD Limited ورژن V1.03 به تاریخ 30/11/2017
 221. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدلTwist HD ورژن V7.01 به تاریخ 30/11/2017
 222. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدلProdigy HD nano ورژن V11.4 به تاریخ 30/11/2017
 223. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلtroy hd ورژن v204به تاریخ 30/11/2017
 224. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدلBlade HD nano ورژن V522به تاریخ 30/11/2017
 225. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدلBlade HD Micro ورژن V522به تاریخ 30/11/2017
 226. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدلBlade HD Black Series ورژن V174به تاریخ 30/11/2017
 227. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدلBlade HD ورژن V3.80به تاریخ 30/11/2017
 228. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدلBlade HD ورژن V3.79به تاریخ 30/11/2017
 229. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy HD Limited ورژن V1.05 بتاریخ 31-12-2017
 230. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy HD nano ورژن V1.16 بتاریخ 31-12-2017
 231. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy HD ورژن V1.16 بتاریخ 31-12-2017
 232. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT مدل Twist HD ورژن V7.3 بتاریخ 31-12-2017